Presentació

Les infermeres de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau tenim com a objectiu la cura de les persones, estem oberts al nostre entorn comunitari i a les necessitats dels ciutadans.

Comptem amb professionals d’alt nivell d’expertesa en constant evolució. Oferint una prestació de cures de qualitat, de manera integral, contínua i individualitzada juntament amb l’avanç científic, les noves tecnologies i sempre amb una visió de futur.

La Direcció Infermera s’identifica amb una sèrie de principis de gestió que emmarquen la seva raó de ser i d’actuar. Identifica estratègies per la promoció de la salut, desenvolupa cures basades en l’evidència, potencia la millora continua amb l’avaluació dels resultats i mesura l’eficàcia de les intervencions infermeres. Aquesta direcció vetlla per la constant gestió del talent dels professionals.

Els valors que guien la nostra professió són el compromís ètic i social, el respecte, la confiança, la col·laboració  interdisciplinar, el rigor científic i l’excel·lència de la cura. També cal destacar la importància que ens dóna el treball en equip i la potenciació de la comunicació interna.

 

Margarita Esteve
Directora Infermera