El Pla d’Igualtat

El Pla d’Igualtat de Sant Pau és el conjunt ordenat de mesures, adoptades després d’elaborar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, i eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. Aquest pla prové de la llei orgànica 3/2007.

Per implantar el Pla d’Igualtat a Sant Pau s’ha creat la Comissió d’Igualtat que està formada per quatre representants de la part social de l’empresa i quatre professionals de Sant Pau nomenats per la Direcció de l’Hospital.

Amb la implantació i desenvolupament del Pla d'Igualtat de Sant Pau es continuarà treballant pel respecte a tots aquests principis, acceptant, a més, la responsabilitat de millora de la situació present i facilitant, a la vegada, la participació de tots/es els/les professionals i la de llurs representants legals.

El primer document de treball elaborat per la Comissió d’Igualtat és la Guia d’ús igualitari  del llenguatge que es pot consultar:

La participació de totes i tots els professionals de Sant Pau és important. Podeu enviar els vostres suggeriments i/o consultes al: igualtat@santpau.cat